Transició a la vida adulta

El programa de Transició a la Vida Adulta és un programa dissenyat per afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i social dels joves i les joves que presenten diversitat funcional o dificultats que limiten la seua vida diària.

Este programa, dissenyat per diversos professionals (terapeutes ocupacionals, psicòlogues, neuropsicòlogues i logopedes), pretén promoure el desenvolupament personal i un estil de vida independent.

Gràcies a aquest programa es potencien les capacitats funcionals i es facilita la interacció amb l’entorno per a fomentar las habilitats socials, domèstiques i personals amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la persona, sempre comptant amb la implicació familiar.

 

EL PROGRAMA

 

1. AUTONOMIA PERSONAL

L’autonomia personal engloba diverses activitats com:

 • Activitats bàsiques de la vida diària: són definides com aquelles que estan orientades a la cura del propi cos.
  • Higiene personal i lavabo: Pentinat, tall d’ungles, neteja de boca, desodorants, etc…
  • Bany/dutxa: Engloba la preparació de l’aigua (freda o calenta), tovalloles i sabons, el bany (ensabonat i aclarit). També el control postural durant el bany o la dutxa per a la prevenció de caigudes.
  • Higiene del i al vàter: Inclou l’ús correcte i la neteja d’aquest, la postura correcta i manteniment de la posició durant l’activitat i la cura de les necessitats menstruals o urinàries. Inclou també el control complet de la bufeta, intestí i el buidatge voluntari.
  • Vestit: S’inclouen les accions de seleccionar la roba de forma adequada a la climatologia, als esdeveniments. Suposa també l’acció pròpia de vestir-se i la de desvestir-se.
  • Alimentació: el procés de portar el menjar o líquids des del plat o got a la boca, i l’acte de menjar (habilitat de mantenir i manipular menjar o líquid a la boca i empassar).
  • Mobilitat funcional: capacitat de moure, deambulació, transport i manipulació d’objectes.

 

 • Activitats instrumentals de la vida diària: Són aquelles activitats destinades a la interacció amb el medi.
  • Cura dels altres: Inclou supervisar i proveir de cures els altres, familiars i amics. Incloent la cura als animals de l’entorn familiar.
  • Feines de la casa: Neteja de la casa, saber fer un llit, planificació dels temps …
  • Ús de la tecnologia: per comunicar-se convenientment com telèfons, ordinadors, …
  • Mobilitat en la comunitat: Agafar autobusos, trens, taxis, conducció …
  • Maneig dels diners: realitzar compres, ingressos, bancs …
  • Cura de la salut: Desenvolupament, cura i manteniment d’hàbits saludables.
  • Preparació del menjar: Preparació d’una dieta equilibrada i processos culinaris simples.
  • Procediments de seguretat i respostes davant emergències: Coneixement i desenvolupament d’estratègies per mantenir un entorn segur. Saber actuar i disposar dels mitjans necessaris.
  • Anar de compres: Planificar la compra, així com executar-la.

 

2. RELACIONS INTERPERSONALS i HABILITATS SOCIALS.

En aquest àmbit s’ha d’incidir en el desenvolupament social i participació en el mitjà que ens envolta. Per això, a continuació s’esmenten alguns aspectes necessaris.

 • Comunicació verbal/no verbal, expressió i comprensió: Tenint en compte les necessitats i capacitats de la persona s’ajudarà a crear les seues pròpies estratègies per facilitar la comprensió i l’expressió. Es podran desenvolupar sistemes alternatius de comunicació, en cas de ser necessaris.
 • Funcions executives: Entrenar la memòria de treball, planificació, raonament, flexibilitat cognitiva, inhibició …
 • Recerca d’interessos: A mesura que passa el temps, la persona pateix canvis tant físics com emocionals que impacten en els interessos de la persona. Si no hi ha una clara definició d’aquests interessos, la persona es pot sentir frustrada, desmotivada … per això és important oferir un ajut per explorar aquesta recerca d’interessos cap a altres possibilitats.
 • Oci i temps lliure: Un cop definits els interessos, dotar d’estratègies adequades per a l’elecció i gaudi del temps lliure.
 • Desenvolupament d’habilitats socials: Oferir una ajuda per aprendre les habilitats bàsiques necessàries en una situació de comunicació: saber escoltar, iniciar una conversa, parlar, formular una pregunta, presentar-se, demanar ajuda ….

 

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT

 

Entrevista inicial amb la família: Es realitza una primera reunió i una presa d’informació per saber les necessitats que la família i l’adolescent presenten.

Valoració: Es realitza l’avaluació d’aquelles activitats necessàries per dur a terme una vida independent, centrant-nos en les àrees que tant la família com l’adolescent volen potenciar.

Objectius: Una vegada realitzada l’exploració s’estableixen amb la família, en la seva globalitat, aquells objectius que es treballaran.

Intervenció: La intervenció es realitza en un entorn natural: habitatge familiar, carrer, mitjans de transport … o en un entorn adaptat com és un habitatge destinat a aquest tipus d’intervenció.

Estratègies, àmbit familiar i d’intervenció: Durant el procés es realitzarà un seguiment i suport en els casos necessaris, dotant a la família i a l’entorn de pautes i estratègies que faciliten l’acompliment de les activitats de la vida diària.

 

Aquest programa es realitza en entorns naturals (casa, carrer, mitjans de transport,…) o bé, treballem en un habitatge comú adequat per a la recreació d’un “ambient natural”.

La transició a la vida adulta és una altra de les etapes en què hem de dotar els nens i les nenes, que passen a ser xics i xiques, amb les eines necessàries perquè aquest pas siga el menys brusc possible i que estiguen preparats per afrontar diferents situacions per si mateixos/es.

Contacta!