Neuropsicologia

La neuropsicologia clínica és una disciplina científica que estudia la repercussió de les malalties del Sistema Nerviós Central sobre els processos superiors (memòria, llenguatge, funcions executives…). La neuropsicologia infantil és molt més complexa, ja que el punt de partida és un cervell en constant desenvolupament i evolució.

La intervenció neuropsicològica no sols se centra en el propi xiquet/a, sinó que abasta les principals àrees implicades en el desenvolupament del mateix (casa, escola, etc.). El principal objectiu de l’àrea de Neuropsicologia serà proporcionar un estudi i tractament del funcionament cognitiu del xiquet o jove amb la finalitat d’establir una intervenció que li permeta potenciar al màxim les seues habilitats i compensar, estimular o rehabilitar aquelles que resulten afectades.

La valoració neuropsicològica consisteix a valorar les funcions cognitives, conductuals i emocionals que poden estar alterades com a conseqüència d’una afectació funcional o estructural del Sistema Nerviós Central. Es pot dur a terme per diferents motius:

 • Identificar i quantificar dèficits cognitius i conductuals derivats de lesions cerebrals de diferents etiologies que impliquen un risc d’afectació cognitiva: tumors cerebrals, traumatismes cranioencefàlics, malalties cerebrovasculars, etc.
 • Contribuir al diagnòstic i/o tractament d’un gran nombre de trastorns del neurodesenvolupament: trastorn de Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat, Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, Trastorn Específic del Llenguatge, la dislèxia, la discalcúlia, etc.
 • Aportar informació sobre el funcionament cognitiu per a dissenyar un programa d’intervenció destinat a millorar les dificultats o potenciar les habilitats detectades, amb la finalitat de generalitzar les mateixes a la seua vida diària.

Les principals funcions que estudiarem són les següents:

Funcions executives

Inclouria processos com la memòria de treball, velocitat de processament de la informació, raonament/abstracció, solució de problemes, presa de decisions, flexibilitat cognitiva, etc. Aquestes funcions estarien involucrades en les següents tasques:

 • Capacitat d’impuls o activació i iniciació d’una conducta.
 • Capacitat d’inhibir o detenir una resposta.
 • Manteniment o persistència en una tasca.
 • Organització d’accions i pensaments (planificació, seqüenciació…).
 • Producció del pensament (creativitat, flexibilitat, fluència…).
 • Consciencia (monitorització, supervisió i modificació de la pròpia conducta).
Atenció
 • Atenció focalitzada: és la capacitat de respondre directament a un estímul.
 • Atenció selectiva: capacitat de prestar atenció a un estímul en presència de distractors.
 • Atenció mantinguda: capacitat de mantenir l’atenció durant un temps prolongat.
 • Atenció alternant: capacitat que tenim de anar canviant el focus d’atenció successivament d’una tasca a una altra i tornar a l’anterior.
 • Atenció dividida: capacitat de parar esment a dues tasques de diferent exigència cognitiva o amb diferents sistemes sensorials involucrats alhora.
Memòria

Memòria a curt termini, memòria a llarg termini, memòria visual, memòria semàntica, etc.

Percepció

Visual (funcions visuoperceptives, visuoespacials i visuoconstructives). Auditiva. Somatosensorial.

Llenguatge

Comunicació, parla, prosòdia, fluència, comprensió, repetició, lectoescriptura, etc.

Busquem una intervenció terapèutica que englobe al màxim les diferents àrees en què està involucrat l’infant o el jove, amb la finalitat de dotar de sentit a la seva vida diària i promoure aprenentatges significatius i funcionals.
Contacta!