¿CÓMO SE EVALUAN LAS DIFICULTADES EN EL PROCESAMIENTO SENSORIAL?

Valoració inicial

La valoració ha de ser realitzada per un terapeuta ocupacional format en Integració Sensorial. Ha de ser un professional que conega la teoria, avalue i puga interpretar els resultats obtinguts, aplicant posteriorment el tipus d’intervenció més apropiada d’acord amb cada cas individual.

La valoració completa pot durar entre una hora, i una hora i mitja. Algunes de les proves que s’utilitzen són les següents: Observació Clínica estructurada, Qüestionari de Processament Sensorial (Perfil Sensorial), Estimulació vestibular, proves del *SIPT (Test d’Integració Sensorial i Praxi), Observació lliure, i Entrevista amb els pares.

Observació Clínica d’Integració Sensorial

pretén observar els aspectes relacionats amb el desenvolupament, així com el to muscular, la coordinació motriu, els reflexos posturals primaris, les reaccions posturals, la motricitat fina i gruixuda, l’equilibri… Intenta cercar una relació directa entre el processament sensorial i la maduresa neurològica del xiquet, per a determinar si els nivells de desenvolupament estan influenciats negativament per dificultats en la Integració Sensorial.

Qüestionari de Processament Sensorial (Perfil Sensorial)

Dissenyat exclusivament per a detectar possibles alteracions sensorials en els nivells més bàsics, que pogueren interferir en els nivells de desenvolupament. Es tracta de preguntes referents a la vida quotidiana de la criatura, que permeten delimitar què aspectes diaris es desenvolupen amb normalitat, i quins aspectes es veuen influenciats negativament per un mal processament sensorial. El Perfil Sensorial és una prova que detecta les dificultats de modulació sensorial, i les relaciona amb les dificultats de comportament, els problemes emocionals i els retards en el desenvolupament dels xiquets.

Mentre l’Observació Clínica ens dóna una visió concreta dels nivells de desenvolupament i les habilitats o dificultats, el Perfil Sensorial ens permet veure la part més pràctica d’aquestes dificultats. Com està afectant el processament sensorial en la vida del xiquet/a D’aquesta manera, les dues proves es complementen, i permeten obtenir uns resultats més pròxims a la realitat.

Estimulació vestibular

Mitjançant l’aplicació d’aquesta estimulació, s’observen les reaccions posturals, d’equilibri, emocionals i conductuals abans, durant i després de pujar als gronxadors, pilotes i patinets (scooters). Les reaccions observades permeten determinar com és processada aquesta informació vestibular que rep el xiquet.

Observació Lliure

Ens permet conèixer quins són les motivacions, interessos i eleccions del xiquet. Com interactua en ambients nous, quin és el seu tipus de joc, i quines habilitats de relació i comunicació utilitza.

Entrevista amb els pares

Per a determinar característiques més específiques del desenvolupament del xiquet/a, així com el seu comportament i adaptació en diferents entorns, avaluació de les activitats de la vida diària, compartir la informació d’altres professionals, dels professors… A més és essencial per a planificar els objectius de treball sobre la base de les seues preocupacions, interessos i necessitats.

Durant la valoració també s’utilitzen un altre tipus de proves i de test com

• Beery-Buktenica Test del Desenvolupament de la Integració Visomotriu. (VMI)
• Qüestionari de Coordinació (DCDQ)
• Test Motor Proficiency Bruininks-Oseretsky (Test BOT)

Test d’integració sensorial i praxis (SIPT)

122Després de realitzar la valoració inicial, es pot detectar en alguns xiquets la necessitat de realitzar una avaluació més exhaustiva del seu processament sensorial i la seua praxi (habilitat del xiquet per a planificar i executar noves activitats a nivell motriu i d’aprenentatge), que ens explique què habilitats, i en quina mesura, estan afectant a les seues àrees de desenvolupament, comportament i aprenentatge acadèmic.

El Test d’Integració Sensorial i Praxi (SIPT), és un test estandarditzat que consta de 17 proves que valoren l’estat d’Integració Sensorial i Praxi en xiquets des de 4 anys fins a 8 anys i 11 mesos d’edat.

Les seues proves es poden englobar en quatre grups:

• Percepció visual lliure de component motor
• Percepció Somatosensorial
• Praxi
• Sensoriomotor.

123L’aplicació d’aquesta prova, ha de ser realitzada per un terapeuta ocupacional certificat en Integració Sensorial, ja que requereix un entrenament previ molt exhaustiu en el seu maneig i en la interpretació dels seus resultats. També requereix un material estandarditzat específic per a l’avaluació de cadascuna de les seues proves.

Normalment, el terapeuta ocupacional avalua al xiquet en dues sessions d’una hora i mitja de durada cadascuna, després ha d’establir les puntuacions definitives en cadascuna de les proves i introduir les dades en un programari d’ordinador, s’envien a una base de dades de Califòrnia, EUA, on s’acaren amb el grup d’edat al que pertany el xiquet avaluat. Després de l’obtenció dels resultats el terapeuta ocupacional ha d’interpretar-los per a obtenir una correlació directa entre les puntuacions, les dificultats i les característiques del xiquet.

Contacta!